top of page

Ubytovací poriadok

 

Ubytovanie v súkromí  - objekt *

 

 

Vážení hostia,

 

Ubytovanie u Andrejka je ubytovanie na súkromí rodinného typu.

 

 1. Ubytovanie klientov v súkromí v objekte sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. Ubytovaní hostia predložia majiteľovi doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas ) Na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za dodržiavanie ochrany osobných údajov. Za maloleté deti koná ich zástupca.

 2. Cenník služieb za prenájom je uverejnený v objekte a na internete. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok. Kaucia za objekt sa vyberá vopred pri príchode v hodnote 100 €.

 3. Ubytovací čas predstavuje 24 hodín do 11-tej hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, inak bude účtovaný pobyt aj za nasledujúci deň. Možnosť iného ubytovacieho času je potrebné dohodnúť vopred.

 4. Ubytovaným hosťom odporúčame vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Za mimoriadne znečistenie objektu je účtovaný poplatok 20 €. Za stratu kľúča sa platí poplatok 20 €.

 5. V celom objekte je prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (terasa objektu, v okolí ohniska ) kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené riziko vzniku požiaru a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.

 6. Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte a jeho bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud od 22:00 do 06:00 hodín.

 7. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú povinní vo vlastnom záujme prekontrolovať funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy objektu, zásahy do sietí a inštalácií.

 8. V celom objekte je prísny zákaz používať vlastné elektrické spotrebiče okrem spotrebičov osobnej potreby (holiace strojčeky, mobilné nabíjacie stanice) Pred odchodom z izieb sú hostia povinní uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, uhasiť oheň vo vonkajšom ohnisku, zatvoriť okná a zamknúť dvere. V objekte je potrebné hospodárne nakladať s teplou a studenou vodou z dôvodu jej obmedzenej kapacity ( vlastný zdroj vody –studňa)

 9. V celomobjekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa.

 10. Pri zistení cudzej návštevy bude okamžite ukončený pobyt a prepadnutie kaucie, bez nároku vrátenia peňazí.

 11. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri a exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu, alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte je zákaz vynášania spoločenských hier z izieb, zákaz používania športových potrieb v interiéri určených pre exteriér (lopty, sánky...)

 12. Posteľná bielizeň, utierky, uteráky, deky a posteľné plachty sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt, pri výmene na požiadanie bude účtovaný poplatok 2€. Uteráky sú na používanie v cene ubytovania a ich výmena je po troch dňoch pobytu. Hygienické zariadenie je v samostatnej stavbe s vetraním. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút, samostatné WC a umývadlo. K dispozícii je automatická práčka za poplatok 5€.

 13. V objekte kúpeľne je sauna pre 3-4 osoby. Jej použitie je potrebné vopred ohlásiť majiteľovi a poplatok za saunu je 20€ na hodinu (vyhriatie na teplotu cca. 70°C trvá cca dve hodiny).

 14. V objekte je možné využiť aj vonkajšiu kúpaciu kanadskú kaďu pre 4 osoby za poplatok 30€ na celodenné využitie. Vyhriatie na cca 35-37°C trvá cca 6 hodín (ohrev je drevom, 800l vody).

 15. Izby sú vybavené kompletnými kuchyňami s možnosťou varenia. K dispozícii majú hostia na prípravu stravy riad a vybavenie na tepelnú úpravu stravy (mikrovlnka, varič, rýchlovarná kanvica, chladnička) Izby sa počas pobytu neupratujú majiteľom, ale poriadok si hostia zabezpečujú sami, k dispozícii majú metličku, lopatku, vedro a na požiadanie vysávač. Hostia majú právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň sú zodpovední za spôsobené škody.

 16. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po predložení očkovacieho preukazu. Psy musia mať náhubok a musia byť vedené na vôdzke , nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú odpočívať na lôžku a používať na kúpanie a podávanie pokrmov inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera je zodpovedná za dodržiavanie kľudu a znáša všetky škody spôsobené zvieraťom.

 17. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, riešenie havarijného stavu a pod.)

 18. Pri ochorení, alebo zranení hostí je nutné kontaktovať majiteľa, alebo priamo zdravotnícke zariadenie. V izbách sa nachádzajú lekárničky určené na ošetrenie drobných poranení a aj v  kúpeľni je osadená na stene veľká lekárnička aj s kontaktom na záchranné zložky. Použitie lekárničiek je potrebné ohlásiť majiteľovi z dôvodu ich doplnenia zdravotníckym materiálom.

 19. Za škody spôsobené počas pobytu zodpovedajú ubytovaní v plnej výške a v deň odchodu odovzdajú priestory v stave akom ich prevzali.

 20. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok- porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte, zverejnený na internetovej stránke a ubytovaní hostia sú s ním oboznámený aj ústne majiteľom pri dojednaní podmienok a preberaní objektu -neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinnosť a súhlas s ubytovacím poriadkom vyjadrujú hostia prevzatím kľúčov.

 21. Kaucia bude v prípade nepoškodenia zariadenia vrátená pri skončení ubytovania.

 22. Prirodzenú hranicu pozemku na ktorom sa objekt nachádza tvorí niekoľko horských potokov, preto je potrebné dbať na zvýšenú bezpečnosť v ich blízkosti a predchádzať tak úrazom.

bottom of page